مهر 11, 1396
آموزش موبایلی

آموزش همراه و مزیت استفاده از آن چیست؟

آموزش به وسیله موبایل به سرعت در حال تبدیل شدن به نوعی از آموزش الکترونیکی است حتی میتوان گفت که آموزش موبایلی به قلمرو آموزش الکترونیکی […]