شهریور 22, 1396
ردیابی ماشین با گوشی هوشمند

وسایل کوچکی که به شما اجازه می دهند ماشینتان را از طریق گوشی هوشمند خود ردیابی کنید.

گاهی اتفاق میافتد که شما ماشین تان را برای خرید درجایی پارک میکنید و زمانیکه برمیگردید نمیتوانید آن را پیدا کنید بنابراین با نگرانی درحالیکه مدام […]