مرداد 12, 1394
رقابت مشتریان

ایجاد رقابت در بین مشتریان

شما می توانید;برای اپلیکیشن خود قابلیت رقابت در بین مشتریان را ایجاد کنید. نکته: جهت ایجاد رقابت در بین مشتریان می بایست حتماً قابلیت “کارت وفاداری” […]