• عقد قرارداد

  image-1

  واریز 60% از مبلغ قرارداد (پیش پرداخت)

 • ارائه اطلاعات متنی و گرافیکی

  ارائه اطلاعات متنی و گرافیکی توسط کافرما حداکثر 3 روز کاری.

  image-1
 • شروع طراحی توسط اپ ساز

  image-1

  شروع طراحی توسط متخصصین اپ ساز

 • ارائه نسخه اولیه

  ارائه نسخه اولیه به کارفرما جهت گرفتن نظر حداکثر 10 روز کاری (در این مرحله کارفرما می تواند تمامی تغییرات مد نظر خود را که در حدود قرارداد می باشند را به صورت یک لیست آماده و به مجری تحویل دهد.)

  image-1
 • اعمال نظرات کارفرما

  image-1

  اعمال نظرات کارفرما

 • ارائه نسخه نهایی به کارفرما جهت اعمال نظر نهایی

  ارائه نسخه نهایی به کارفرما جهت اعمال نظر نهایی(در این گام کارفرما می تواند تغییراتی را که در گام های قبل درخواست داده بود را بررسی نماید و نظرات خود را جهت اصلاح تغییرات بیان کند حداکثر 5 روز کاری).

  image-1
 • پرداخت 40% از قرارداد توسط کارفرما

  image-1

  پرداخت40% دوم از قرارداد توسط کارفرما

 • تغییرات نهایی در سیستم

  انجام تغییرات نهایی و آماده سازی جهت انتشار.

  image-1
 • انتشار نهایی سیستم

  image-1

  انتشار نهایی اپلیکیشن.

 • پایان پروژه و شروع پشتیبانی رایگان

  در صورتی که در سیستم همچنان باگ وجود داشته باشد در طول مدت پشتیبانی همچنان با شما هستیم

  image-1
Embed iList - اپ ساز