پکیج های خدمات حمایتی اپ ساز

تولید پادکست
(هزینه ثابت)
پکیج های خدمات حمایتی اپ ساز
تولید کلیپ
(هزینه ثابت)
تولید محتوا
(هزینه ثابت)
مدیریت سایت
(هزینه ماهیانه)
پکیج های خدمات حمایتی اپ ساز
خدمات SEO
(هزینه ماهیانه)
خدمات ASO
(هزینه ثابت)
قیمت کل پکیج
(تومان)
بسته اقتصادیPlan1
100،000
تومان
Plan1
150،000
تومان
Plan1B
180،00
تومان
Plan1
900،000
تومان
Plan1
700،000
تومان
1،970،000
تومان
هزینه ثابت:
2،400،000
هزینه ماهیانه:
1،600،00
بسته
برنزی
Plan2
80،000
تومان
Plan2
130،000
تومان
Plan2B
380،000
تومان
Plan2
800،000
تومان
Plan2
1،400،00
تومان
1،910،000
تومان
هزینه ثابت:
2،500،000
هزینه ماهیانه:
2،200،000
بسته
نقره ای
Plan3
60،000
تومان
Plan3
100،000
تومان
Plan3B
450،000
تومان
Plan3
700،000
تومان
Plan3
3،000،000
تومان
1،790،000
تومان
هزینه ثابت: 2،400،000
هزینه ماهیانه: 3،700،000
بسته
طلایی
Plan3
60،000
تومان
Plan3
100،000
تومان
Plan4B
580،000
تومان
Plan3
600،000
تومان
Plan4
6،000،000
تومان
1،560،000
تومان
هزینه ثابت: 2،300،000
هزینه ماهیانه: 6،600،000