لیست خدمات سئو (SEO)

Plan1
ماهیانه 800 هزار تومان
Plan2
ماهیانه 1،600،000 هزار تومان
Plan3
ماهیانه 3،200،000 هزار تومان
Plan4
ماهیانه 6،500،000 هزار تومان
بررسی
وب سایت
1. یافتن کلمات کلیدی
2. آنالیز یو آر ال ها
3. آنالیز بک لینک ها
4. آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
5. آنالیز محتوای تکراری
1. یافتن کلمات کلیدی
2. آنالیز یو آر ال ها
3. آنالیز بک لینک ها
4. آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
5. آنالیز محتوای تکراری
6. آنالیز ساختار وب سایت
1. یافتن کلمات کلیدی
2. آنالیز یو آر ال ها
3. آنالیز بک لینک ها
4. آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
5. آنالیز محتوای تکراری
6. آنالیز ساختار وب سایت
7. آنالیز رقبا
1. یافتن کلمات کلیدی
2. آنالیز یو آر ال ها
3. آنالیز بک لینک ها
4. آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
5. آنالیز محتوای تکراری
6. آنالیز ساختار وب سایت
7. آنالیز رقبا
سئو
داخلی
1. بررسی یو آر ال ها
2. بهینه سازی 4 صفحه
3. بهینه سازی متا تگ ها
4. بررسی انتخاب صحیح کلمات کلیدی
5. بهینه سازی متن جایگزین تصویر
6. بهینه سازی تگ های هدر
7. بهینه سازی robots.txt
8. بهینه سازی و ساخت نقشه سای
9. بهینه سازی سرعت سایت
10. ساخت لینک های داخلی
11. رفع خطاهای 404
1. بررسی یو آر ال ها
2. بهینه سازی 6 صفحه
3. بهینه سازی متا تگ ها
4. بررسی انتخاب صحیح کلمات کلیدی
5. بهینه سازی متن جایگزین تصویر
6. بهینه سازی تگ های هدر
7. بهینه سازی robots.txt
8. بهینه سازی و ساخت نقشه سایت
9. بهینه سازی کد ها
10. بهینه سازی سرعت سایت
11. ساخت لینک های داخلی
12. چک کردن دایرکت ها
13. رفع خطاهای 404
1. بررسی یو آر ال ها
2. دوباره نویسی یو آر ال ها
3. بهینه سازی 8 صفحه
4. بهینه سازی متا تگ ها
5. بررسی انتخاب صحیح کلمات کلیدی
6. بهینه سازی متن جایگزین تصویر
7. ساختن صفحه 404 سفارشی
8. بهینه سازی تگ های هدر
9. بهینه سازی robots.txt
10. بهینه سازی و ساخت نقشه سایت
11. بهینه سازی کد ها
12. بهینه سازی سرعت سایت
13. ساخت لینک های داخلی
14. چک کردن ریدایرکت ها
15. رفع خطاهای 404
1. بررسی یو آر ال ها
2. دوباره نویسی یو آر ال ها
3. بهینه سازی 10 صفحه
4. بهینه سازی متا تگ ها
5. بررسی انتخاب صحیح کلمات کلیدی
6. بهینه سازی متن جایگزین تصویر
7. ساختن صفحه 404 سفارشی
8. بهینه سازی تگ های هد
9. بهینه سازی robots.txt
10. بهینه سازی و ساخت نقشه سایت
11. بهینه سازی کد ها
12. بهینه سازی سرعت سایت
13. ساخت لینک های داخلی
14. چک کردن ریدایرکت ها
15. رفع خطاهای 404
سنجش
سازگاری
وب سایت
1. چک کردن لینک های نامعتبر 1. چک کردن لینک های نامعتبر1. چک کردن لینک های نامعتبر
2. چک کردن حجم صفحه
1. چک کردن لینک های نامعتبر
2. چک کردن حجم صفحه
3. چک کردن نمایش صحیح وب سایت در مرورگرهای مختلف
تولید محتوا1.تولید 2 مقاله با 1000 کلمه1. تولید 4 مقاله با 1000 کلمه1. تولید 8 مقاله با 1000 کلمه1. تولید 16 مقاله با 1000 کلمه
بررسی
گوگل
سرچ
کنسول
1. ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
2. چک کردن خطاهای گزارش شده
3. ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
4. آنالیز بخش Coverage
1. ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
2. چک کردن خطاهای گزارش شده
3. ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
4. آنالیز بخش Coverage
1. ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
2. چک کردن خطاهای گزارش شده
3. ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
4. آنالیز بخش Coverage
5. آنالیز و رفع خطاهای مرتبط با موبایل فرندلی بودن وب سایت
1. ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
2. چک کردن خطاهای گزارش شده
3. ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
4. آنالیز بخش Coverage
5. آنالیز و رفع خطاهای مرتبط با موبایل فرندلی بودن وب سایت
سئومحلی1. ثبت وب سایت در نقشه گوگل1. ثبت وب سایت در نقشه گوگل1. ثبت وب سایت در نقشه گوگل
2. امتیاز و کامنت گذاری برای کسب و کار
1. ثبت وب سایت در نقشه گوگل
2. امتیاز و کامنت گذاری برای کسب و کار
3. افزایش رتبه سایت در نتایج محلی
گزارش
گیری
1. آنالیز ترافیک سایت
2. گزارش تغییرات رتبه سایت
1. آنالیز ترافیک سایت
2. گزارش تغییرات رتبه سایت
1. آنالیز ترافیک سایت
2. گزارش تغییرات رتبه سایت
3. گزارش فعالیت های انجام شده
1. آنالیز ترافیک سایت
2. گزارش تغییرات رتبه سایت
3. گزارش فعالیت های انجام شده
هزینه (تومان)ماهیانه 800 هزار تومانماهیانه 1،600،000 هزار تومانماهیانه 3،200،000 هزار تومانماهیانه 6،500،000 هزار تومان